നൂൽ മുറിച്ച ഒരു സ്വപ്നത്തിൽ ഞാൻ എന്റെ ജപമാല കണ്ടെത്തി, അത് നന്നാക്കാൻ ഞാൻ ഇരുന്നു